Skip links

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Hizmet Alıcısı İçin   Aydınlatma Metni

 1. Benon Medikal ve Varsa Temsilcisinin Kimliği ve Amaç

Meriç Mahallesi 5746 Sokak No: 78/3 Bornova İzmir adresinde mukim Benon Medikal Estetik Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Benon Medikal”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

Benon Medikal olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen borçlu vekillerine karşı uygun düştüğü ölçüde “veri sorumlusu” ve/veya “veri işleyen” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz borçlu vekillerini kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Benon Medikal veya Benon Medikal adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Benon Medikal’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Benon Medikal tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; Benon Medikal ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini ile iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Kişisel verileriniz Benon Medikal tarafından şirket ile aranızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında gerekli işlemleri yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Benon Medikal iş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Benon Medikal tarafından ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Benon Medikal tarafından sosyal medya paylaşımları yapılması,
 • Benon Medikal tarafından fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

Benon Medikal olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukukauygunluksebepleriçerçevesindeeldeettiğimizkişiselverileriniz,tamamen veyakısmeneldeedilebilir,kaydedilebilir,saklanabilir,depolanabilir,değiştirilebilir,güncellenebilir,periyodikolarakkontroledilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgilikanundaöngörülensürekadarmuhafazaedilebilir.

Belirtmek isteriz ki; Benon Medikal, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işleyecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silecek, yok edecek veyahut da anonim hale getirecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda ifade edildiği gibi Benon Medikal size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Benon Medikal’in sizlerle ilgili olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesinde sayılan süreçler kapsamında işlediği kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, )
 • İletişim (E-posta Adresi, Telefon Numarası, Açık Adres, Acil Durumlarda Ulaşılacak Kişi Telefon Numarası, İşyeri Adresi)
 • Finans Bilgisi (Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, Fatura Bilgisi)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf, Video),
 • Mesleki Deneyim (Meslek)
 • Sağlık Bilgisi (Düzenli Alkol Kullanımı Olup Olmadığı Bilgisi, Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları, Test Sonuçları, Muayene Bilgileri, Reçete Bilgileri, Şikâyet ve Hikaye Bilgisi, Genel Tanı ve Bulgu Bilgisi, Aşı Bilgileri, Ameliyat ve Operasyon Bilgileri, Kan Grubu Bilgisi, Kullanılan İlaç Bilgisi, Epikriz Raporu)
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Benon Medikal tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Bu süreçte kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Benon Medikal ile iletişime geçebilirsiniz.

Kanun’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Meriç Mahallesi 5746 Sokak No: 78/3 Konak adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya kvkk@benonmedikal.com e-mail adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Benon Medikal, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Benon Medikal’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Benon Medikal, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

 1. Seçme Olanakları

Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını uygulayabiliriz.

 1. Veri Güvenliği

Benon Medikal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Unvan: Benon Medikal Estetik Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Telefon Numarası: 0(232) 463 88 18

Posta Adresi : Meriç Mahallesi 5746 Sokak No: 78/3 Bornova

E-posta adresi : kvkk@benonmedikal.com